ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്പേഴ്സണെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

18-11-2015 ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 2 മണിയ്ക്ക് മുനിസിപ്പല് കൌണ്സില് ഹാളില് വെച്ച കൂടിയ യോഗത്തില് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്പേഴ്സണായി ശ്രീമതി.രാജേശ്വരി ശിവരാമന് നായര് തിരഞ്ഞെടുത്തു. വാര്ഡ് 3 ന്റെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. നഗരസഭ ചെയര്പേഴ്സണ് ശ്രീമതി .നിമ്മ്യ ഷിജു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊടുത്തു. തുടര്ന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്പേഴ്സണായി അധികാരമേറ്റു.