ചെയര്പേഴ്സണെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

18-11-2015 ന് മുനിസിപ്പല് കൌണ്സില് ഹാളില് വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തില് വെച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ചെയര്പേഴ്സണായി ശ്രീമതി. നിമ്മ്യ ഷിജു തിരഞ്ഞെടുത്തു.വാര്ഡ് 18 ന്റെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്.തുടര്ന്ന് വരണാധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലികൊടുത്തു. ചെയര്പേഴസണായി അധികാരമേറ്റു.