ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന്.ശ്രീ.എന്.ജെ.ജോയ് സംസാരിക്കുന്നു