കേരളോത്സവം 2014

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയുടെ 2014 വർഷത്തെ കേരളോത്സവത്തിന്റെ കായിക മത്സരങ്ങള് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിലും കായിക മത്സരങ്ങള് ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലും നഗരസഭ കൌണ്സില് ഹാളിലും വെച്ച് നടന്നു.കലാ കായിക മത്സരങ്ങളില് പ്രദീപം ക്ലബ് ജേതാക്കളായി