ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി ജോയ്

 ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ്  ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി ജോയ്