അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന് ശ്രീ ആന്റോ പെരുംന്പിള്ളി

അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാന് ശ്രീ ആന്റോ പെരുംന്പിള്ളി