അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ് ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി ജോയ്

അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണ്  ശ്രീമതി മേരിക്കുട്ടി ജോയ്